Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRIVREMENE IZMENE PRAVILA POSTUPANJA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA (ECHR): Komentari advokature treba da se pošalju sekretaru Suda do 7. oktobra 2022. godine


3. juna 2022. godine, pisanom procedurom, Evropski sud za ljudska prava je privremeno usvojio izmene Pravila Suda, sledeći predloge koji su mu dati od strane Stalne komisije Suda o Pravilima Suda.

Priloženi dokument sadrži tekst izmena Pravila 44, stavova 2 i 3 (b).

U meri u kojoj ove izmene mogu direktno da se tiču vođenja postupaka, u skladu sa Pravilom 116, stav 2 Pravila Suda, pozivam sada Ugovorne strane, organizacije sa iskustvom u zastupanju podnosilaca predstavki, relevantne Advokatske komore i Komesara za ljudska prava, da dostave svoje pisane komentare na ove izmene. Nakon procesa konsultacija i u svetlu tih primljenih komentara, Sudu će biti podnet predlog za formalno usvajanje Pravila 44, stavova 2 i 3 (b).

Svi komentari koje vaša Asocijacija eventualno ima na izmene koje su privremeno usvojene treba da se pošalju sekretaru Suda do 7. oktobra 2022. godine.

Izmene Pravila 44, stavova 2 i 3 (b), Pravila Suda

“2. Ukoliko Komesar za ljudska prava Saveta Evrope želi da koristi pravo iz člana 36, stav 3, Konvencije da podnosi pisane (precrtano: primedbe) komentare (precrtano: ili da učestvuje u raspravi), on ili ona će tako obavestiti Sekretara u pisanom obliku najkasnije u roku od dvanaest nedelja nakon objavljivanja u bazi podataka sudske prakse Suda, HUDOC, informacije da je obaveštenje o (precrtano: slanju podneska) podnesku dato tuženoj Ugovornoj strani. Ukoliko Komesar za ljudska prava Saveta Evrope želi da koristi pravo iz člana 36, stav 3, Konvencije da učestvuje u ročištu pred nekim (sudskim) Većem, on ili ona će tako obavestiti Sekretara u pisanom obliku najkasnije u roku od četiri nedelje nakon objavljivanja na Veb-sajtu Suda informacije o (precrtano: ili obaveštenja njemu o) odluci tog Veća da održi raspravu. (Precrtano: Sve) Ostale vremenske rokove može da odredi Predsednik Veća iz izuzetnih razloga.

3. (a)...

“(b) Zahtevi za odsustvom u ovu svrhu moraju da budu propisno obrazloženi i dostavljeni u pisanom obliku na jednom od službenih jezika, kako je predviđeno u Pravilu 34, stav 4, (precrtano: najkasnije u roku od dvanaest nedelja nakon obaveštenja o tome da je predstavka data tuženoj Ugovornoj strani). Zahtevi za odsustvom radi dostavljanja pisanih komentara moraju da budu podneti najkasnije u roku od dvanaest nedelja nakon objavljivanja u bazi podataka sudske prakse Suda, HUDOC, informacije da je obaveštenje o podnesku dato tuženoj Ugovornoj strani. Zahtevi za odsustvom radi učešća na nekom ročištu pred nekim Većem moraju da budu podneti najkasnije u roku od četiri nedelje nakon objavljivanja na Veb-sajtu Suda informacije o odluci (sudskog) Veća da održi raspravu. (Precrtano: Sve) Ostale vremenske rokove može da odredi Predsednik Veća iz izuzetnih razloga.”

Izvor: Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 15.07.2022.
Naslov: Redakcija