Zastava Bosne i Hercegovine

Stručni komentar

UPIS U REGISTAR PRUŽALACA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA NA OSNOVU STEČENOG PROFESIONALNOG ZVANJA REVIZOR KOD KOMORE OVLAŠĆENIH REVIZORA

• Rok za upis u Registar ističe 1. januara 2023. g. - Kompanija Paragraf pruža pomoć svim zainteresovanim licima koji žele da se upišu u Registar i omogućava pretplatnicima besplatnu obuku za polaganje ispita za sticanje zvanja Revizor •

U skladu sa prelaznim i završnim odredbama člana 61. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon - dalje: Zakon), rok za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga (dalje: Registar) ističe 1. januara 2023. g. Imajući u vidu kompleksnost i potreban vremenski period za ispunjenje uslova, ukazujemo na najznačajnija pitanja u vezi sa ovom tematikom.

Upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga


Članom 18. stav 2. tačka 3) i članom 18. stav 6. tačka 3) Zakona propisana je obaveza da pravno lice, odnosno preduzetnik koji želi da se profesionalno bavi pružanjem računovodstvenih usluga, ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa, ili sâm preduzetnik mora ispunjavati ovaj kriterijum. Da bi pružalac računovodstvenih usluga mogao da vrši svoju delatnost potrebno je da izvrši upis u Registar najkasnije do 1. januar 2023. godine, a sve u skladu sa:

 • Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini registra pružalaca računovodstvenih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020) i
 • Pravilnikom o formi i sadržini zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i naknadi za izdavanje dozvole koji je donet od strane Komore ovlašćenih revizora (dalje: Komora) u skladu sa ovlašćenjima iz Zakona.

Naime, članom 18. stav 2. Zakona propisano je da dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga rešenjem izdaje Komora pravnom licu pod uslovom da:

 • ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga;
 • osnivač, odnosno stvarni vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, nije osuđen pravnosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno ukoliko je osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica fizičko lice da nije pravnosnažno osuđeno za krivična dela iz stava 6. tačka 2) ovog člana;
 • ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa.

Takođe, u Registar može biti upisan preduzetnik koji ima dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga izdatu u skladu sa Zakonom, koju rešenjem izdaje Komora pod uslovom da preduzetnik:

 • ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga;
 • nije pravnosnažno osuđivan u smislu člana 16. stav 5. ovog zakona;
 • ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa ili sâm preduzetnik ispunjava ovaj kriterijum.

Na osnovu izdate dozvole od strane Komore, vrši se upis u Registar koji vodi Agencija za privredne registre (dalje: Agencija) kao poveren posao shodno članu 17. Zakona.

Dakle, upis u Registar vrši isključivo Komora koja na osnovu zahteva obveznika rešenjem izdaje dozvolu za upis u Registar koji vodi Agencija. Ukoliko su ispunjeni svi navedeni uslovi propisani članom 18. Zakona, Komora izdaje dozvolu bez obzira kod koje članice IFAC je stečeno profesionalno zvanje iz oblasti računovodstva ili revizije, što može biti bilo kod članice IFAC u zemlji, bilo u inostranstvu.

Imajući u vidu da rok za upis u Registar ističe 1. januara 2023. g, pravnim licima i preduzetnicima koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga ostalo je još nekoliko meseci da usklade svoje poslovanje, odnosno da steknu zvanje ili zaposle najmanje jedno lice s punim radnim vremenom koje ima stečeno zvanje u skladu sa članom 18. Zakona.

Ističemo da se po osnovu stečenog zvanja jednog lica može u Registar upisati samo jedno pravno lice ili preduzetnik kao pružalac računovodstvenih usluga što je potvrđeno Mišljenjem Ministarstva finansija, br. 011-00-00354/2021-16 od 9.4.2021. godine.

Kako bi se obveznicima olakšala procedura upisa u Registar, Kompanija Paragraf je u saradnji sa Komorom kreirala web obrasce za podnošenje Zahteva za upis u Registar, koji se, popunjeni sa ostalom potrebnom dokumentacijom, mogu elektronski dostaviti preko sajta Komore

https://www.kor.rs/obrasci/obrazac-1-zahtev-izdavanje-dozvole-pruzanje-racunovodstvenih-usluga.pdf

ili posredstvom elektronske forme na sledećoj web stranici:

https://www.paragraf.rs/strane/upis-u-registar-pruzalaca-racunovodstvenih-usluga-komora-ovlascenih-revizora.html

Kompanija Paragraf pruža punu podršku da Zahtev za upis u Registar bude kompletan i ispravno popunjen. Pomoć oko upisa u Registar, od strane Kompanije Paragraf besplatna je i za pretplatnike i za nepretplatnike.

Dakle, poveravanje vođenja poslovnih knjiga pravnom licu, odnosno preduzetniku moguće je samo ukoliko konkretno pravno lice, odnosno preduzetnik ispunjava napred navedene uslove, odnosno ukoliko je upisano u Registar (obaveza upisa u Registar je najkasnije do 1. januara 2023. g.). U međuvremenu do tog datuma, vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja može se poveriti privrednom subjektu koji ima registrovanu pretežnu delatnost za obavljanje računovodstvenih usluga.

Posebno treba imati u vidu da će prilikom registracije finansijskih izveštaja za 2022. g. kod Agencije, postojati obaveza unosa podataka za pravno lice ili preduzetnika kojem je obveznik poverio vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja. Ukoliko to pravno lice ili preduzetnik ne bude upisan u Registar, finansijski izveštaji obveznika neće biti prihvaćeni kao potpuni i Agencija će takve izveštaje javno objaviti kao nepotpune.

Naime, saglasno Pravilniku o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja ("Sl. glasnik RS", br. 142/2020), koji je donet na osnovu Zakona, propisano je da se počev od 1. januara 2023. godine finansijski izveštaj neće smatrati potpunim ako je sastavljen od strane pravnog lica, odnosno preduzetnika koji nije upisan u Registar, u slučaju kada mu je povereno vođenje poslovnih knjiga.

Ukoliko obveznik poveri vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja pravnom licu i preduzetniku koji nije upisan u Registar, čl. 57-58. Zakona, propisane su novčane kazne i to:

 • od 100.000 do 3.000.000 dinara privredni prestup za pravno lice,
 • od 20.000 do 150.000 dinara privredni prestup za odgovorno lice u pravnom licu i
 • od 100.000 do 500.000 dinara prekršaj za preduzetnika.

Sticanje profesionalnog zvanja Revizor kod Komore ovlašćenih revizora


Komora ima mogućnost da shodno članu 58. stav 1. tačka 9) Zakona o reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019) sprovodi obuku i sertifikovanje za sticanje drugih zvanja u reviziji, u skladu sa opštim aktima Komore. Naime, pored obuke i sertifikovanja za zvanje Ovlašćeni revizor koje je propisano čl. 9. i 57. stav 1. tačka 1) Zakona o reviziji, Komora sprovodi i sertifikovanje za sticanje zvanja Revizor i za zvanja Interni revizor, a sve u skladu sa opštim aktima Komore kao što je definisano u navedenoj odredbi člana 58. Zakona o reviziji.

S tim u vezi, Savet Komore je na 129. sednici održanoj dana 10.5.2021. godine, doneo Program ispita za sticanje zvanja revizor, koji je objavljen na internet stranici Komore https://www.kor.rs/akti/Program_polaganja_ispita_R.pdf koji predstavlja zvaničan akt Komore usvojen u skladu sa Zakonom o reviziji i ovlašćenjima koja su njime data Komori, a koji se može naći i u pravnoj bazi Paragraf lex.

Zakonom o reviziji nije propisana obaveza da Ministarstvo finansija daje saglasnost na sticanje drugih zvanja iz revizije (osim za zvanje Ovlašćeni revizor) shodno članu 58. stav 1. tačka 9) ovog zakona. Dakle, kao što je Komora svojim aktima propisala uslove za sticanje zvanja Interni revizor pre mnogo godina, tako je sada shodno navedenim odredbama člana 58. Zakona o reviziji propisala uslove za sticanje zvanja Revizor.

Sva zvanja stečena kod Komore, bilo da se radi o zvanju, Revizor, Interni revizor ili Ovlašćeni revizor, ispunjavaju uslov propisan članom 18. Zakona koji je neophodan za upis u Registar, imajući u vidu da je Komora članica Međunarodne federacije računovođa (IFAC).

Podsećamo stručnu javnost na sledeće Mišljenje Ministarstva finansija u pogledu sticanja zvanja.

Iz mišljenja Ministarstva finansija br. 011-00-1034/2019-16 od 5.12.2019. godine:

"1) Trenutno u Republici Srbiji status članice Međunarodne federacije računovođa (International Federation of Accountants - IFAC) u smislu člana 18. Zakona imaju dve profesionalne organizacije i to: Komora ovlašćenih revizora i Savez računovođa i revizora Srbije;

2) Kao što je gore navedeno, Zakonom (član 18. stav 2. tačka 3) i član 18. stav 6. tačka 3)) je propisana obaveza da pravno lice, odnosno preduzetnik koji želi da se profesionalno bavi pružanjem računovodstvenih usluga, ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa, ili sâm preduzetnik mora ispunjavati ovaj kriterijum.

Dakle, Zakonom nisu propisani uslovi za sticanje profesionalnih zvanja za fizička lica, već su ti uslovi propisani internim aktima i procedurama profesionalnih organizacija koje su članice IFAC-a i kod kojih se mogu steći profesionalna zvanja u oblasti računovodstva ili revizije. Samim tim, pitanja koja se odnose na polaganje ispita, program za polaganje istih, obavezno članstvo u profesionalnoj organizaciji koja je članica IFAC-a, pohađanje kontinuirane profesionalne edukacije i sl. nisu uređena Zakonom već je o istima neophodno da se zainteresovana lica informišu direktno kod neke od profesionalnih organizacija članica IFAC-a. Ovom prilikom dodatno ukazujemo da, pored navedenih članica IFAC-a u Republici Srbiji, na svetu postoji preko 170 članica Međunarodne federacije računovođa, iz preko 110 različitih zemalja;

3) Odredbama člana 63. Zakona (prelazne i završne odredbe) utvrđeno je da lica iz člana 18. stav 2. tačka 3) i stav 6. tačka 3) ovog zakona koja su stekla profesionalna zvanja u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Sl. list SRJ", br. 46/1996, 74/1999, 22/2001 i 71/2001) i Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Sl. list SRJ", br.71/2002 i "Sl. glasnik RS", br.55/2004), mogu ta zvanja shodno koristiti za ispunjavanje zahteva iz člana 18. stav 2. tačka 3) i stav 6. tačka 3). Samim tim, mišljenja smo da lica koja su stekla profesionalna zvanja (kod bilo koje od organizacija ili institucija koje su u to vreme bile zakonima ovlašćene da zvanja izdaju) u periodu važenja pomenutih zakona, mogu ta zvanja nesmetano koristiti za ispunjavanje uslova iz člana 18. stav 2. tačka 3) i stav 6. tačka 3) Zakona."

Dakle, članice IFAC same svojim internim aktima propisuju uslove za sticanje profesionalnih zvanja i nije potrebna nikakva saglasnost Ministarstva finansija. Pored toga, postoji mogućnost sticanja zvanja kod članica IFAC i u drugim zemljama, a ne samo u Republici Srbiji.

Posebno ističemo da nakon dobijanja sertifikata o stečenom zvanju Revizor kod Komore, nisu potrebne nikakve dodatne edukacije radi produžavanja istog, niti pravno lice, odnosno preduzetnik kod koga je zaposleno lice sa stečenim zvanjem ili sâm preduzetnik, imaju bilo kakve izdatke po osnovu produžavanja ovog sertifikata već je on važeći na neodređeno vreme.

Svakako, svako pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi pružanjem računovodstvenih usluga treba da podstiče svoje zaposlene i omogući im kontinuiranu edukaciju iz ove i srodnih oblasti, posredstvom stručnih časopisa, publikacija, vebinara, odnosno seminara i na druge načine, a sve u cilju unapređenja poslovanja i profesije kao i adekvatnog zadovoljenja potreba svojih klijenata.

Program ispita na osnovu kojih se mogu steći zvanja Revizor kod Komore ovlašćenih revizora


Programom ispita za sticanje zvanja revizor (dalje: Program) su utvrđeni predmeti i sadržaj predmeta za polaganje ispita za sticanje profesionalnog zvanja revizor kod Komore, kao i druga pitanja u vezi sa programom polaganja stručnog ispita za sticanje profesionalnog zvanja revizor.

Ispiti za sticanje profesionalnog zvanja Revizor polažu se prema ispitnom programu koji obuhvata sledeće predmete:

 • Teorija i principi računovodstva;
 • Finansijska analiza;
 • Teorija revizije;
 • Poslovni informacioni sistemi;
 • Mikroekonomija, opšta i finansijska ekonomija.

Programom je bliže opisan raspored ispitnih oblasti po predmetima, a spisak literature neophodne za svaki od ispita se može naći na sajtu Komore https://www.kor.rs/literatura%20ovlasceni%20revizor%20novi.asp

Programom je propisano da kandidat prilikom polaganja stručnog ispita za sticanje profesionalnog zvanja Revizor može polagati jedan ili više predmeta u svakom ispitnom roku.

Kompanija Paragraf je omogućila svojim pretplatnicima besplatnu obuku kojim stiču potrebna znanja i veštine za polaganje ispita za sticanje zvanja Revizor.

Naime, na svojoj web stranici Paragraf je omogućio pretplatnicima prijavu za snimke sa Obuke za sticanje zvanja Revizor, koja je održana u maju 2021. godine. Dakle, prijavu i više informacija o navedenoj obuci pretplatnici mogu naći na sledećem linku:

https://www.paragraf.rs/savetovanja_strane/obuka-sticanje-zvanja-revizor-ovlasceni-racunovodja.html

Na web stranici Komore objavljen je datum majskog ispitnog roka koji počinje 16. maja i traje do 03. juna 2022. godine. Prijava ispita će početi 11. aprila 2022. godine, i trajaće zaključno sa datumom 29. april 2022. godine.

Nakon majskog ispitnog roka predviđen je još jedan redovan rok do isteka roka za upis u Registar, i to u novembru 2022. g.

Mogućnost priznavanja ispita položenih na studijama i kod sertifikovanog profesionalnog tela


Komora je dala mogućnost licima koja imaju stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, ili sertifikat profesionalnog tela koje je član Međunarodne federacije računovođa, kojim dokazuje da je položilo jedan ili više predmeta utvrđenih Programom, mogu biti oslobođena polaganja teorijskog ispita, odnosno dela ispita koji Program Komore sadrži.

Dakle, ova lica podnose zahtev za priznavanje ispita i ukoliko je program po kojem je položen konkretni ispit saglasan programu Komore, ispit će biti priznat u celini ili delom bez ponovnog polaganja kod Komore, a sve u skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku za oslobađanje polaganja teorijskog ispita, odnosno dela ispita predviđenih Programom Komore ovlašćenih revizora za sticanje zvanja ovlašćeni revizor (dalje: Pravilnik o priznavanju ispita) koji se može naći na sajtu Komore (https://www.kor.rs/akti/Pravilnik%20oslobadjanje2021.pdf).

Podnosioci zahteva za oslobađanje polaganja teorijskog ispita, odnosno dela ispita predviđenih Programom Komore, u obavezi su da uz podnet zahtev dostave i:

 • fotokopiju diplome univerziteta (uz original na uvid), odnosno fotokopiju sertifikata, licence, potvrde ili rešenja profesionalnog tela koje je član Međunarodne federacije računovođa (uz original na uvid), kojim dokazuju da su položili jedan ili više predmeta utvrđenih Programom Komore,
 • fotokopiju uverenja izdatog od strane institucija gde su ispiti položeni, koja sadrži nazive svih položenih ispita (uz original na uvid), kao i
 • plan i program po kome su polagali ispite za sticanje stručnog, odnosno profesionalnog zvanja.

Nakon razmatranja podnetog zahteva, donosi se odluka koja je konačna i protiv koje se može pokrenuti upravni spor.

Nadoknade za polaganje ispita za sticanje profesionalnih zvanja


Saglasno Pravilniku o iznosu nadoknada Komore ovlašćenih revizora, propisane su sledeće naknade za polaganje ispita za sticanje profesionalnih zvanja:

R. br.

Vrsta naknade

Iznos naknade
u dinarima

1.

Nadoknadu za polaganje ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor, ovlašćeni interni revizor, kao i drugih profesionalnih zvanja u reviziji (po jednom prijavljenom ispitu)

11.700

2.

Nadoknada za obradu inicijalne prijave za pristupanje procesu polaganja ispita za sticanje profesionalnih zvanja u reviziji

5.850

3.

Nadoknada za razmatranje zahteva za oslobađanje od polaganja ispita (po ispitu za koji se traži oslobađanje)

11.700

4.

Nadoknada za razmatranje prigovora kandidata na način vrednovanja odgovora na pitanja (po podnetom prigovoru). U slučaju da se ustanovi da je prigovor osnovan, iznos nadoknade se vraća uplatiocu.

2.340

Nadoknada pod rednim brojem 1. plaća se prilikom podnošenja prijave za polaganje ispita na tekući račun Komore, dok se naknade pod rednim brojevima 2., 3. i 4. plaćaju prilikom podnošenja zahteva, inicijalne prijave, odnosno prigovora na tekući račun Komore.

Podaci za uplatu naknada dobijaju se od Komore na osnovi podnetih zahteva za izdavanje računa za konkretnu situaciju:

https://www.kor.rs/Obrasci/predracun_inicijalna_or.pdf

https://www.kor.rs/obrasci/predracun_oslobadjanje_or.pdfdr Marina Protić