Образац 2Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

,

,

и тим поводом дајем следећуИ З Ј А В У


I Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евидeнција, који су неопходни у поступку одлучивања.


(место)

(потпис даваоца изјаве)


(датум)II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити:

  • а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање
  • б) следеће податке:
  1. ,

  2. ,

  3. ,дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.(место)

(потпис даваоца изјаве)


(датум)


Kreirano od strane