Zastava Bosne i Hercegovine

KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

Republika Srbija


Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


• MAJ 2024 •


ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU
("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - dr. zakon i 92/2023)p>
Obaveza Član Rok
Ministar priprema nacrt Fiskalne strategije koja sadrži ekonomsku i fiskalnu politiku Vlade sa projekcijama za budžetsku i naredne dve fiskalne godine i konkretne odluke o prioritetnim oblastima finansiranja, koje obuhvataju i srednjoročne prioritete javnih investicija. 31. 15.5.2024.
Ministar dostavlja nacrt Fiskalne strategije Fiskalnom savetu. 31. 20.5.2024.
ZAKON O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE
("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn., 95/2015 - usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 - usklađeni din. izn., 104/2016 - dr. zakon, 96/2017 - usklađeni din. izn., 89/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018 - dr. zakon, 86/2019 - usklađeni din. izn., 126/2020 - usklađeni din. izn., 99/2021 - usklađeni din. izn., 111/2021 - dr. zakon, 124/2022 - usklađeni din. izn. i 97/2023 - usklađeni din. izn.)
Obaveza Član Rok
Komisija za finansiranje lokalne samouprave prati vertikalnu i horizontalnu ujednačenost sistema, stepen zaduženosti jedinica lokalne samouprave i rezultate izmena sistema finansiranja lokalne samouprave i priprema godišnje izveštaje o tome za prethodnu budžetsku godinu. 53. 30.5.2024.
ZAKON O JAVNOJ SVOJINI
("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020)
Obaveza Član Rok
Republička direkcija za imovinu Republike Srbije podnosi Vladi godišnji izveštaj o stanju nepokretnosti u javnoj svojini za prethodnu godinu. 71. 31.5.2024.
ZAKON O UDŽBENICIMA
("Sl. glasnik RS", br. 27/2018 i 92/2023)
Obaveza Član Rok
Izdavač najkasnije do 15. maja tekuće godine za narednu školsku godinu podnosi Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zahtev za utvrđivanje da novo izdanje odobrenog udžbenika sadrži izmene i dopune u skladu sa stavom 2. člana 40. Zakona o udžbenicima. 40. 15.5.2024.
UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
("Sl. glasnik RS", br. 159/2020 i 116/2023)
Obaveza Član Rok
Korisnik javnih sredstava podnosi molbu nadležnom organu najkasnije do 5. u mesecu. Zbirni pregled primljenih molbi iz stava 6. ovog člana dostavlja se Ministarstvu finansija na Obrascu ZPM - Zbirni pregled molbi, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Ovaj obrazac dostavlja se u pisanom i elektronskom obliku, na mejl: zaposljavanje@mfin.gov.rs. 5. 5.5.2024.
Nadležni organ dužan je da razmotri prispele molbe, naročito vodeći računa o popunjenosti sistematizovanih radnih mesta, dinamici zapošljavanja kod svakog pojedinačnog podnosioca molbe iz svoje nadležnosti, kao i značaju radnih mesta čije se popunjavanje zahteva i da one molbe koje oceni opravdanim prosledi Ministarstvu finansija radi pribavljanja mišljenja, najkasnije do 10. u mesecu. 5. 10.5.2024.
Komisija odlučuje jedanput mesečno o davanju saglasnosti za novo zapošljavanje, do 25. u mesecu. 5. 25.5.2024.
UREDBA O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA PODATAKA, KAO I O DRUGIM PITANJIMA U VEZI SA DOSTAVLJANJEM PODATAKA I VOĐENJEM REGISTRA ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
Obaveza Član Rok
Korisnici javnih sredstava dužni su da kadrovske i finansijske podatke u elektronskom obliku, dostave Registru do 10. u mesecu za prethodni mesec. 7. 10.5.2024.
PRAVILNIK O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE
("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
Obaveza Član Rok
Korisnik dostavlja plan izvršenja budžeta nakon dodeljenih januarskih kvota, kroz informacioni sistem izvršenja budžeta svakog meseca, najkasnije do 5. u mesecu. 14. 5.5.2024.
Direktnim budžetskim korisnicima koji imaju indirektne budžetske korisnike uključene u sistem izvršenja budžeta Republike Srbije rok za unos planova izvršenja budžeta produžava se za dva radna dana radi provere i korekcije planova indirektnih budžetskih korisnika. 14. 7.5.2024.
Uprava za trezor utvrđuje kvote najkasnije do 15. u mesecu za naredni mesec. Kvote se utvrđuju na mesečnom nivou do kraja budžetske godine na trećem nivou ekonomske klasifikacije. 15. 15.5.2024.
PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA, NAČINU PLASIRANJA NOVČANIH SREDSTAVA, KAO I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O KORIŠĆENJU, ODNOSNO O INVESTIRANJU SREDSTAVA
("Sl. glasnik RS", br. 101/2018)
Obaveza Član Rok
Lokalni organ uprave nadležan za finansije izveštava Upravu o investiranju novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca, podnošenjem nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave Obrasca IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti za mesec ______ 20_. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, do 5. u mesecu za prethodni mesec. 12. 5.5.2024.
PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O BROJU ZAPOSLENIH KOD KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA LOKALNE VLASTI U 2024. GODINI
("Sl. glasnik RS", br. 8/2024)
Obaveza Član Rok
Popunjeni Obrazac 1 - Pregled broja zaposlenih, u skladu sa ovim pravilnikom, dostavlja se do 15. u mesecu za prethodni mesec. 6. 15.5.2024.
PRAVILNIK O SISTEMU ZA IZVEŠTAVANJE O STANJU JAVNOG DUGA AUTONOMNIH POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)
Obaveza Član Rok
Lokalna vlast dostavlja podatke o kreditnim zaduženjima i otplati kredita do 10. u mesecu za prethodni mesec. 11. 10.5.2024.
Lokalna vlast dostavlja podatke o emisiji i otplati hartija od vrednosti do 10. u mesecu za prethodni mesec. 12. 10.5.2024.
Lokalna vlast dostavlja podatke o plasmanu novčanih sredstava do 10. u mesecu za prethodni mesec. 13 10.5.2024.
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U INOSTRANSTVU
("Sl. glasnik RS", br. 109/2023)
Obaveza Član Rok
Konkurs za honorarne nastavnike, po pravilu, objavljuje se do 10. maja tekuće godine radi angažovanja za narednu školsku godinu. 11. 10.5.2024.
Odluku o produženju rada honorarnog nastavnika u inostranstvu, za narednu školsku godinu, ministar donosi po pribavljenom mišljenju koordinatora, po pravilu, do 31. maja kalendarske godine u kojoj nastavniku prestaje angažovanje u inostranstvu. 11. 31.5.2024.

Napomena:
U skladu sa odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 95/2018 - autentično tumačenje i 2/2023 - odluka US), ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.