Zastava Bosne i Hercegovine

KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA

Republika Srbija


Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


• Jul/Avgust 2024. godine •

Zakon o porezu na dodatu vrednost
("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn, 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn, 72/2019, 8/2020 - usklađeni din. izn, 153/2020 i 138/2022)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Poresku prijavu PDV dužni su da podnesu i poreski dužnici koji nisu obveznici PDV u roku od deset dana po isteku poreskog perioda u kojem je nastala poreska obaveza

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

10.7.2024.
10.8.2024.

 

Podnošenje i plaćanje PDV za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV

Poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV je kalendarski mesec za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 50.000.000 dinara kao i za obveznika iz člana 36a Zakona

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

15.7.2024.
15.8.2024.

20% opšta
10% posebna

Promet dobara i usluga u kalendarskom mesecu

Obveznik za koga je poreski period kalendarsko tromesečje podnosi poresku prijavu PP PDV nadležnom poreskom organu - u roku od 15 dana po isteku poreskog perioda

April - Jun 2024.

15.7.2024.

 

Obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario promet manji od 50.000.000 din.

 

Zakon o porezu na dobit pravnih lica
("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020 i 118/2021)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Mesečna akontacija poreza na dobit pravnih lica

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

15.7.2024.
15.8.2024.

15%

Na osnovu poreske prijave za prethodnu godinu, odnosno prethodni poreski period ili na osnovu mesečne akontacije iz poslednjeg meseca prethodnog poreskog perioda

 

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020, 96/2021 i 138/2022)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Poreski obveznik, odnosno poreski platac podnosi u elektronskom obliku Poreskoj upravi pojedinačnu poresku prijavu za poreze po odbitku pre svake isplate prihoda na koje se obračunava i plaća porez po odbitku, kao i pre svakog plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kada se ti doprinosi plaćaju bez isplate zarade

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

Pre svake isplate
prihoda tokom meseca

 

Pojedinačna poreska prijava za porez po odbitku

 

Zakon o porezima na imovinu
("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US, 86/2019, 144/2020, 118/2021, 138/2022 i 92/2023)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Porez na imovinu obveznik koji ne vodi poslovne knjige plaća tromesečno, u iznosu utvrđenom rešenjem, srazmernom broju dana u tromesečju za koje se porez plaća u odnosu na poresku obavezu utvrđenu za poresku godinu

Jul - Septembar 2024. godine

14.8.2024.

 

 

 

Zakon o akcizama
("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 18/2018 - usklađeni din. izn, 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn, 5/2020 - usklađeni din. izn, 7/2020 - izmena usklađenih din. izn., 78/2020 - izmena usklađ. din. izn., 153/2020, 11/2021 - usklađeni din. izn, 53/21, 32/2022 - odluka, 46/2022 - odluka, 50/2022 - odluka, 62/2022 - odluka, 73/2022 - odluka, 121/2022 - odluka, 138/2022, 15/2023 - odluka, 25/2023 - odluka, 75/2023 i 30/2024 - usklađeni din. izn)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obveznik akcize dužan je da poresku prijavu za obračun akcize podnese u roku od 15 dana po isteku meseca za taj mesec

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

15.7.2024.
15.8.2024.

 

Plaćanje akcize

16.6.-30.6.2024.
1.7.-15.7.2024.
16.7.-31.7.2024.
1.8.-15.8.2024.

15.7.2024.
31.7.2024.
15.8.2024.
30.8.2024.

Stavljanje
u promet
ili uvoz

 

Zakon o porezu na dohodak građana
("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 6/2021 - usklađeni din. izn, 44/21,118/2021, 10/2022- usklađeni din. izn, 138/2022, 144/2022 - din iznosi mesečnih zarada, 6/2023 - usklađeni din. izn, 92/2023, 116/2023 - din. iznosi mesečnih zarada i 6/2024 - usklađeni din. izn)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa - Obrazac OZU

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

5.7.2024.
5.8.2024.

 

Zaključeni ugovori
- estrada

Obaveza plaćanja poreza na paušalni prihod od samostalne delatnosti

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

15.7.2024.
15.8.2024.

10%

 

Podnošenje poreske prijave za prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem

April - Jun 2024. godine

30.7.2024.

 

 

Plaćanje poreza na prihod po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga

April - Jun 2024. godine

15.7.2024.

 

 

Podnošenje poreske prijave za obveznika koji u toku kvartala izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak

Januar - Mart 2024. godine

30.7.2024.

 

 

Оbvеznik kојi u toku godine izvrši prenos prava po osnovu kojeg može nastati kapitalni dоbitаk ili gubitаk u sklаdu sа оvim zаkоnоm, dužаn је dа pоdnеsе pоrеsku priјаvu nајkаsniје u rоku оd 30 dаnа оd istеkа svаkоg kаlеndаrskоg pоlugоdištа u kојеm је izvršеn prеnоs hаrtiја оd vrеdnоsti i investicionih jedinica.

Januar - Jun 2024. godine

30.7.2024.

 

ukoliko je izvršen prenos hartija od vrednosti po osnovu koga može nastati kapitalni dobitak/gubitak

Оrgаnizаtоr tržištа kаpitаlа u smislu zаkоnа kојim sе urеđuје tržištе kаpitаlа dužаn је dа u rоku оd 30 dаnа оd istеkа svаkоg kаlеndаrskоg pоlugоdištа Pоrеskој uprаvi - cеntrаli u еlеktrоnskоm оbliku dоstаvi izvеštај о prеnоsu hаrtiја оd vrеdnоsti izvršеnоm u tоm pоlugоdištu.

Januar - Jun 2024. godine

30.7.2024.

 

izveštaj o prenosu hartija od vrednosti za prethodnih 6 meseci

 

Zakon o računovodstvu
("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021(drugi zakon))

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Pravna lica i preduzetnici, koji imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija dužni su da dostave i prateću dokumentaciju za konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, Agenciji za privredne registre

2023. godina

31.7.2024.

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj

 

Zakon o duvanu
("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 76/2017 - usklađeni izn., 18/2018 - usklađeni izn., 62/2018 - usklađeni izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni izn., 91/2019, 91/2020 - usklađeni izn, 11/2021 - usklađeni izn. i 92/2023)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana da Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostave izveštaj o proizvodnji, obradi i prometu duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda za prethodno tromesečje

April - Jun 2024. godine

15.7.2024.

Poslovanje proizvođača i obrađivača duvana

Lica upisana u registre iz člana 5. stav 1. tač. 3) do 6) i lica upisana u evidencionu listu iz člana 6. stav 1. tačka 2) Zakona o duvanu, dužna su da Upravi za duvan dostavlja izveštaj o podacima o kojima vode evidenciju

Januar - Jun 2024.

15.7.2024.

 

 

Zakon o igrama na sreću
("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Obaveza Državne lutrije Srbije da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje klasičnih igara na sreću

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

5.7.2024.
5.8.2024.

60% na osnovicu koja čini razliku između ukupne vrednosti primljenih uplata i ukupnog iznosa fonda dobitaka

Priređivanje klasičnih igara na sreću

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje svake posebne igre na sreću u igračnicama

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

5.7.2024.
5.8.2024.

3% na vrednost primljenih uplata - kod igara koje učesnici igraju jedan protiv drugog (poker, chemin de fer i dr), odnosno 25% na razliku između vrednosti primljenih uplata i isplaćenih dobitaka kod ostalih igara

Priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

5.7.2024.
5.8.2024.

25 evra u dinarskoj protivvrednosti po automatu

Priređivanje igara na sreću na automatima, naknada za dobijeno odobrenje

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

5.7.2024.
5.8.2024.

10% (ne manje od 40 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata

Priređivanje igara na sreću na automatima, naknada za priređivanje posebnih igara na sreću

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

5.7.2024.
5.8.2024.

100 evra u dinarskoj protivvrednosti - po kladionici

Priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje igara na sreću - klađenje

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

5.7.2024.
5.8.2024.

15% (ne manje od 550 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata - po kladionici

Priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

5.7.2024.
5.8.2024.

2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti

Priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

5.7.2024.
5.8.2024.

15% za klađenje, odnosno 10% za ostale igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata, (ukupan iznos ne može biti manji od 10.000 evra)

Priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

 

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 6/2021 - usklađeni din. izn, 44/2021, 118/2021, 10/22 - usklađeni din. izn, 138/2022, 6/23 - usklađeni din. izn. i 92/2023)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Plaćanje doprinosa za osnivača, odnosno člana privrednog društva kao i doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

15.7.2024.
15.8.2024.

 

Uplata doprinosa za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu ukoliko poslodavac ne isplati zaradu za prethodni mesec

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

31.7.2024.
31.8.2024.

 

 

Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - usklađeni din. izn., 156/2020 - usklađeni din. izn, 15/2021 - dopuna uskl. din. izn, 15/2023 - usklađeni din. izn. i 92/2023)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Mesečni obračun utvrđene naknade za fоrmirаnjе i оdržаvаnjе obaveznih rezervi nafte i derivata nafte, na propisanom obrascu, obveznik naknade dоstаvlја ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi energetike, najkasnije do 20. u mesecu za prethodni mesec

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

20.7.2024.
20.8.2024.

 

 

Utvrđena naknada za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte plaća se u datim rokovima

16.6.-30.6.2024.
1.7.-15.7.2024.
16.7.-31.7.2024.
1.8.-15.8.2024.

15.7.2024.
31.7.2024.
15.8.2024.
31.8.2024.

 

 

Obveznik naknade za unapređenje energetske efikasnosti je energetski subjekt koji:

1) obavlja energetske delatnosti snabdevanja električnom energijom, snabdevanja prirodnim gasom i javnog snabdevanja prirodnim gasom

2) obavlja energetske delatnosti proizvodnje derivata nafte i trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima, biotečnostima, komprimovanim prirodnim gasom, utečnjenim prirodnim gasom i vodonikom i ima licencu za obavljanje tih delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

31.7.2024.
31.8.2024.

 

Plaćanje se vrši najkasnije poslednjeg dana u mesecu i propisani obrazac na kojem je obračunata naknada se dostavlja organu, odnosno organizaciji za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti

Naknadu za korišćenje šumskog zemljišta u nešumske namene plaća lice kojem je korisnik šuma i šumskog zemljišta šumsko zemljište dao na korišćenje

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

15.7.2024.
15.8.2024.

 

Plaćanje se vrši akontaciono, u jednakim mesečnim ratama

Korisnik, odnosno sopstvenik šuma plaća naknadu za korišćenje drveta

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

15.7.2024.
15.8.2024.

Na osnovicu primenjuje se stopa od 3%

Osnovica za obračun naknade je vrednost drvnih sortimenata

Obveznik naknada za korišćenje voda je lice koje vodu zahvaćenu iz površinskih i podzemnih voda koristi za piće, navodnjavanje, pogonske, tehnološke i druge namene, vrši snabdevanje vodom za piće sistemom javnog vodovoda, zahvata vodu radi flaširanja, koristi vodu za proizvodnju električne energije, itd.

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

15.7.2024.
15.8.2024.

 

Plaćanje se vrši akontaciono, u jednakim mesečnim ratama

Pravno lice, odnosno preduzetnik koji vrši vađenje rečnog nanosa iz ležišta na vodnom zemljištu i na području ugroženom erozijom je obveznik naknade za izvađeni rečni nanos

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

15.7.2024.
15.8.2024.

 

Obveznik je dužan da dostavlja podatke o lokaciji, vrsti i količini izvađenog rečnog nanosa

Vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog i šumskog zemljišta, industrijskih i drugih objekata koje vodne objekte i sisteme u javnoj svojini koristi za navodnjavanje, snabdevanje vodom industrije, ribnjaka i drugih korisnika, kao lice koje vodne objekte i sisteme koristi za odvođenje otpadnih voda iz industrijskih i drugih objekata, kao i za druge namene, je obveznik naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema u javnoj svojini

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

15.7.2024.
15.8.2024.

 

Plaćanje se vrši akontaciono, u jednakim mesečnim ratama

Obveznik naknade za ispuštenu vodu je lice koje neposredno ili posredno ispušta otpadne vode u sopstvenu kanalizaciju, vodotok, kanal, jezero i slično, lice koje vrši skupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih i atmosferskih voda sistemom javne kanalizacije, i lice koje proizvodi električnu energiju u termoelektranama sa otvorenim protočnim sistemom za hlađenje

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

15.7.2024.
15.8.2024.

 

Plaćanje se vrši akontaciono, u jednakim mesečnim ratama

Obveznik naknade za korišćenje poslovnog i reklamnog prostora u pružnom pojasu i na drugom zemljištu i objektima, koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture plaća naknadu u datim rokovima

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

15.7.2024.
15.8.2024.

 

Plaćanje se vrši mesečno, na osnovu ispostavljene fakture

Obveznik naknade za privremeno korišćenje delova zemljišta pružnog pojasa, a koje je u opštoj upotrebi je pravno ili fizičko lice koje privremeno koristi delove zemljišta pružnog pojasa i drugog zemljišta koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture za postavljanje objekta, odnosno privremenog objekta.

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

15.7.2024.
15.8.2024.

 

Plaćanje se vrši mesečno, na osnovu ispostavljene fakture

Obveznik plаćаnjа nаknаdе zа pоstаvlјаnjе tеlеkоmunikаciоnе оprеmе nа zеmlјištu i оbјеktimа kоје kоristi uprаvlјаč јаvnе žеlеzničkе infrаstrukturе је prаvnо licе kоје је vlаsnik tеlеkоmunikаciоnе оprеmе

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

15.7.2024.
15.8.2024.

 

Оsnоvicа za obračun naknade је pојеdinаčni urеđај, оdnоsnо zа kоntејnеrе pоvršinа zеmlјištа izrаžеnа u mеtrimа kvаdrаtnim, оdnоsnо zа stub visinа izrаžеnа u mеtrimа

Obveznik naknade za korišćenje javne površine je korisnik javne površine (u poslovne i druge svrhe, korišćenje za oglašavanje ili korišćenje po osnovu zauzeća građevinskim materijalom)

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

15.7.2024.
15.8.2024.

 

Osnovica za obračun naknade je površina utvrđena dozvolom, odnosno drugim aktom nadležnog organa JLS u slučaju korišćenja javne površine bez dozvole, izražena u metrima kvadratnim.

Nаknаdu zа kоrišćеnjе ribаrskоg pоdručја utvrđuје оbvеznik nаknаdе zа trоmеsеčni pеriоd, nа prоpisаnоm оbrаscu

April - Jun 2024. godine

15.7.2024.

 

Visinа nаknаdе zа kоrišćеnjе ribаrskоg pоdručја iznоsi 15% оd vrеdnоsti dоzvоlе zа privrеdni ribоlоv, a 10% оd vrеdnоsti dоzvоlе zа rеkrеаtivni ribоlоv.

Nаknаdu zа kоrišćеnjе rеsursа i rеzеrvi minеrаlnih sirоvinа utvrđuје оbvеznik zа svаku vrstu kоrišćеnе, оdnоsnо prоdаtе kоličinе minеrаlnе sirоvinе pојеdinаčnо zа trоmеsеčni pеriоd, nа prоpisаnоm оbrаscu, pоčеv оd dаnа dоbiјаnjа оdоbrеnjа zа izvоđеnjе rudаrskih rаdоvа

April - Jun 2024. godine

15.7.2024.

 

 

Nаknаdа zа kоrišćеnjе prirоdnоg lеkоvitоg fаktоrа sе utvrđuје zа kаlеndаrsku gоdinu, а plаćа аkоntаciоnо u јеdnаkim trоmеsеčnim rаtаmа

April - Jun 2024. godine

15.7.2024.

 

 

Obveznici plaćanja naknade za proizvoode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada placaju naknadu u roku od 15 dana od dana isteka tromesečja

April - Jun 2024. godine

15.7.2024.

 

 

 

Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom
("Sl. glasnik RS", broj 73/2019)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Društvo za upravljanje je dužno da, odvojeno od svojih, sastavlja finansijske izveštaje za svaki UCITS fond kojim upravlja, za prvo polugodište tekuće godine

Januar - Jun 2024.godine

31.8.2024.

 

 

Zakon o tržištu kapitala
("Sl. glasnik RS", broj 129/2021)

Pravilnik o organizacionim uslovima za pružanje investicionih usluga, obavljanje investicionih aktivnosti i dodatnih usluga i upravljanje rizicima ("Sl. glasnik RS", broj 77/2022)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Investiciono društvo je dužno da dostavi Komisiji za hartije od vrednosti mesečni izveštaj o poslovanju i mesečni izveštaj o adekvatnosti kapitala, izloženosti riziku i likvidnosti

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

15.7.2024.
15.8.2024.

 

Investiciono društvo je dužno da dostavi Komisiji kvartalni izveštaj, a koji najmanje sadrži podatke o potraživanjima i obavezama tog društva

April - Jun 2024. godine

15.7.2024.

 

Izdavalac čijim se hartijama od vrednosti trguje na listingu regulisanog tržišta dužan je da sastavi, objavi i dostavi Komisiji i regulisanom tržištu na kome su uključene hartije od vrednosti kvartalni izveštaj (izveštaj za drugi kvartal sadrži istovremeno podatke za prvih 6 meseci)

Januar - Jun 2024.

April - Jun 2024. godine

31.7.2024.

 

 

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 32/2013 i 14/22)

Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze
("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza poslodavca da Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom - Obrazac IOSI, elektronskim putem preko portala Poreske uprave ili popunjavanjem obrasca u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

5.7.2024.
5.8.2024.

Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom

 

Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja
("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 68/2014 - dr. zakon)

Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini, i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja
("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

STOPA

OSNOV

Društvo za osiguranje je poreski obveznik poreza na premije neživotnog osiguranja - Podnosi se obrazac PP-PPNO, bez obzira da li postoji obaveza plaćanja za taj mesec

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

10.7.2024.
10.8.2024.

5%
Od ukupne premije osiguranja utvrđene ugovorom

Zaključeni ugovori o neživotnom osiguranju

 

Zakon o ugostiteljstvu ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)

Uredba o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja ("Sl. glasnik RS", br. 47/2019 i 51/2019)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Srеdstvа оd nаplаćеnе bоrаvišnе tаksе dаvаlаc smеštаја uplаćuје dо pеtоg u mеsеcu zа prеthоdni mеsеc

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

5.7.2024.
5.8.2024.

Boravišnu taksu za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu plaća korisnik usluge smeštaja

Utvrđеnu visinu gоdišnjеg iznоsа bоrаvišnе tаksе fizičko lice uplaćuje budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi ugostiteljski objekat

April - Jun 2024. godine

5.7.2024.

Visina godišnjeg iznosa boravišne takse se plaća kvartalno

 

Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe
("Sl. glasnik RS", br. 137/2004, 11/2005, 29/2005, 56/2005, 75/2005, 88/2005, 108/2006, 83/2011, 113/2015, 9/2017 i 108/2017)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza proizvođača, odnosno uvoznika da Ministarstvu finansija vrati oštećene odnosno neiskorišćene akcizne markice u prethodnom tromesečju, sa vidljivom oznakom serije i serijskim brojem markice, kao i da vrati markice za cigarete, alkoholna pića odnosno kafe sa slovnom oznakom EC, EA I EK

April - Jun 2024. godine

15.7.2024.

Vraćanje oštećenih, odnosno neiskorišćenih akciznih markica

Obaveza proizvođača cigareta, odnosno alkoholnih pića, odnosno proizvođača i uvoznika kafe da Ministarstvu finansija dostavi podatke o izdatim, iskorišćenim oštećenim i neiskorišćenim akciznim markicama za prethodni kvartal

April - Jun 2024. godine

15.7.2024.

Dostavljanje podataka o oštećenim odnosno neiskorišćenim akciznim markicama

 

Pravilnik o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022, 59/2022, 7/2023, 15/2023, 60/2023, 96/2023, 116/2023 i 29/2024)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Podnošenje zahteva za refakciju PDV diplomatskom i konzularnom predstavništvu i međunarodnim organizacijama, na obrascu REF 4

April - Jun 2024. godine

30.7.2024.

 

Podnošenje zahteva za refakciju od strane tradicionalnih crkava i verskih zajednica, na obrascu REF 3

April - Jun 2024. godine

29.8.2024.

 

 

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
("Sl. glasnik RS", br. 76/2015, 101/2016, 86/2017 i 75/2019)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obveznik akcize obavezan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize na električnu energiju iskaže u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi po isteku kalendarskog meseca u kojem se vrši očitavanje, na propisanom obrascu PP OAEL

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

15.7.2024.
15.8.2024.

 

 

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje
("Sl. glasnik RS", br. 112/2012, 38/2013, 93/2013, 111/2015, 81/2018, 93/2019 i 130/2021)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Privredni subjekt koji zagreva poslovni prostor, odnosno fizičko lice koje zagreva stambeni prostor podnosi zahtev Poreskoj upravi za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora
Obrazac REF-G

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

Najranije 20.7.2024.
Najranije 20.8.2024.

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora

Lice koje obavlja delatnost prevoza lica i stvari, kao i proizvođač, odnosno uvoznik istih kada ih koristi za sopstvene potrebe u transportne svrhe podnosi zahtev Poreskoj upravi za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogorivo koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe
Obrazac - REF-T

April - Jun 2024. godine

Najranije 20.7.2024.

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte i biogorivo koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe

 

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe
("Sl. glasnik RS", br. 112/2012, 38/2013, 93/2013, 111/2015, 101/2016, 18/2018 i 130/2021)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Refakciju plaćene akcize ostvaruje lice koje se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike bavi proizvodnjom električne i toplotne energije

Obrazac REF-ETE

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

Najranije 20.7.2024.
Najranije 20.8.2024.

Refakcija plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije

Refakciju plaćene akcize ostvaruje lice za gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama, koja se koriste kao energetsko gorivo za industrijske svrhe, odnosno kada se predmetni derivati nafte koriste kao energetsko gorivo ili kao reprodukcioni materijal u procesu proizvodnje akciznih, odnosno neakciznih proizvoda

Obrazac REF-I

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

Najranije 20.7.2024.
Najranije 20.8.2024.

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe

 

Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija i izveštavanja o ostvarenom prometu po automatu
("Sl. glasnik RS", broj 152/2020)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Obaveza priređivača da dostavi evidencije o zbiru obračunatog prometa po automatu - OBRAZAC ZOP

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

5.7.2024.
5.8.2024.

Ostvareni promet u prethodnom mesecu

 

Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu po uplatno-isplatnom mestu u kladionici
("Sl. glasnik RS", broj 152/2020)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Mesečni obračun ostvarenog prometa za svako uplatno-isplatno mesto kladionice - OBRAZAC MOP

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

5.7.2024.
5.8.2024.

Ostvareni promet za svako uplatno-isplatno mesto

 

Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija i izveštavanju o prometu za svaku vrstu klasične igre na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Podatke o prometu i osnovici za svaku vrstu igre na sreću Državna lutrija Srbije dostavlja Upravi za igre na sreću na Obrascu EMP - Evidencija mesečnog prometa za svaku vrstu igre na sreću

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

5.7.2024.
5.8.2024.

Evidencija prometa za svaku vrstu igre na sreću

 

Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija i izveštavanju o ostvarenom prometu za posebne igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o ostvarenom prometu za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, za svaki dan posebno, koja se koristi za sastavljanje obrasca mesečnog obračuna naknade za priređivanje za svaku vrstu igre, na osnovu kojeg utvrđuje visinu naknade za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, Obrazac EMPK i EMPOI

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

5.7.2024.
5.8.2024.

Evidencija prometa za svaku vrstu igre na sreću

 

Pravilnik o sadržini evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i o sadržini mesečnog obračuna naknade za priređivanje tih igara
("Sl. glasnik RS", broj 152/2020)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Priređivač je dužan da podatke o uplatama i isplatama i obračunatoj mesečnoj osnovici, po svakom stolu, i za svaku vrstu igre na sreću u igračnici koju igrači igraju protiv igračnice, upisuje u Obrazac MON i dostavi Upravi za igre na sreću

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

5.7.2024.
5.8.2024.

Ukupna naknada za priređivanje igara na sreću

Priređivač je dužan da podatke o uplatama i isplatama i obračunatoj mesečnoj osnovici, po svakom stolu, i za svaku vrstu igre na sreću koju učesnici igraju jedan protiv drugog u igračnici, upisuje u Obrazac MON 1 i dostavi Upravi za igre na sreću

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

5.7.2024.
5.8.2024.

Ukupna naknada za priređivanje igara na sreću

 

Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost
("Sl. glasnik RS", br. 77/2011)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

**Obaveštavanje Poreske uprave o pravnim i fizičkim licima koja obavljaju delatnost o svim isplatama gotovog novca u skladu članom 48. stav 1. tačka 8) Zakona o bankama

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

Svakodnevno

Sve gotovinske isplate

**Prema članu 8. Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015) akt iz člana 3. stav 4. ovog zakona ministar nadležan za poslove finansija doneće u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Do dana početka primene akta iz stava 1. ovog člana primenjivaće se Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost ("Sl. glasnik RS", br. 77/2011) ukoliko nije u suprotnosti sa ovim zakonom.

Pravilnik о uslovima zа оbаvlјаnjе dеlаtnоsti društvа zа uprаvlјаnjе otvоrеnim investicionim fondom sa javnom ponudom
("Sl. glasnik RS", br. 61/2020 i 27/2022)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Mesečni izveštaj o poslovanju društva za upravljanje i
Mesečni izveštaj o poslovanju UCITS fonda za prethodni mesec

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

20.7.2024.
20.8.2024.

Društvo za upravljanje je dužno da Komisiji dostavlja propisane izveštaje

Društvo za upravljanje investicionim fondovima dostavlja izveštaj koji najmanje sadrži podatke o potraživanjima i obavezama i objavljuje na internet stranici

April - Jun 2024. godine

20.7.2024.

Dostavljanje podataka o potraživanjima i obavezama društva za upravljanje i fondova kojima upravlja

 

Tarifa za upotrebu interpretacija iz repertoara PI snimljenih na komercijalne nosače zvuka (fonograme), odnosno zvuka i slike (videograme)
("Sl. glasnik RS", br. 6/2008, 119/2008 i 98/2011 - dr. tarifa)

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE

OSNOV

Radiodifuzna organizacija dostavlja podatke o prihodima odnosno troškovima, sa razdvojenim osnovama sticanja, kao i popis emitovanih interpretacija iz repertoara PI

1.6.-30.6.2024.
1.7.-31.7.2024.

15.7.2024.
15.8.2024.

Emitovane interpretacije iz repertoara PI

Napomena:

Rokovi se u slučaju da padaju u nedelju ili u dane državnih praznika, kao i u druge dane kada organ pred kojim treba preduzeti radnje ne radi, pomeraju na prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 95/2018 - autentično tumačenje i 2/2023-US).