Zastava Bosne i Hercegovine

Važna informacija u vezi sa
registracijom pružalaca
računovodstvenih usluga


ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon) predviđeno je da će Registar pružalaca računovodstvenih usluga početi sa radom 1. januara 2021. godine. Rok za upis u Registar, svih pravnih lica i preduzetnika koji imaju registrovanu pretežnu šifru delatnosti za obavljanje računovodstvenih usluga istekao je 1. januara 2023. godine.

Počev od 1. januara 2023. samo pravna lica i preduzetnici koji budu upisani u Registar, mogu da pružaju računovodstvene usluge, odnosno vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izveštaje za druge pravne subjekte.

Kompanija Paragraf je, u okviru saradnje sa Komorom ovlašćenih revizora, u prethodnih godinu i po dana, dobrovoljno i bez naknade pružala uslugu pomoći pri sakupljanju i validaciji dokumentacije potrebne za upis u registar. Obradili smo preko 1.500 pristiglih zahteva subjekata, sa teritorije cele Srbije, bez obzira na to da li su klijenti naše kuće ili nisu.

Iako je propisani rok istekao, nastavićemo da pomažemo pretplatnicima kompanije Paragraf, tako što ćemo prihvatati dokumentaciju svih pretplatnika koji žele da predaju zahtev sa zakašnjenjem - i koji to učine popunjavanjem formulara (wizarda) ispod.

Svi nepretplatnici koji do sada nisu predali dokumentaciju i zahtev za upis u registar mogu da računaju na našu pomoć ukoliko pređu u pretplatnički status, pozivom na neki od brojeva telefona službe za pretplatu ili to samostalno mogu učiniti preko Komore ovlašćenih revizora:

 • slanjem kompletne dokumentacije na office@kor.org.rs ili
 • preporučeno poštom na adresu Komora ovlašćenih revizora, Makedonska 30/5, 11103 Beograd

KORISNO! Pročitajte službeno mišljenje Ministarstva finanasija prema kome je nemoguće izdati dve dozvole za pružanje računovodstvenih usluga pravnom licu i preduzetniku na osnovu stečenog profesionalnog zvanja jednog, istog fizičkog lica.

Pročitajte Stručni komentar redakcije u vezi sa upisom u Registar pružalaca računovodstvenih usluga na osnovu stečenog profesionalnog zvanja revizor kod Komore ovlašćenih revizora.

Forma za skupljanje dokumentacije potrebne
za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga

 • 1 Podnosilac prijave
 • 2 Zahtev za izdavanje dozvole
 • 3 Dokaz o registrovanoj delatnosti
 • 4 Dokaz o neosuđivanosti osnivača/vlasnika
 • 5 Dokaz o neosuđivanosti zastupnika/članova/preduzetnika
 • 6 Dokaz o zaposlenju
 • 7 Dokaz o profesionalnom zvanju
 • 8 Neosuđivanost lica sa stečenim zvanjem
 • 9 Kopija ličnog dokumenta/izvoda
 • 10 Izjava saradnika
 • 11 Dokaz o uplati naknade

Podaci o podnosiocu prijave

Unesite podatke u formular, a mi ćemo Vas kontaktirati ukoliko je potrebno korigovati dokumentaciju za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.
Sledeći korak

Zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga - Obrazac 1Priložite popunjen obrazac1:

(Dozvoljeni formati: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png, maksimalna veličina: 20MB)
Zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga - Obrazac 1 je obavezni dokument koji pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi Komori ovlašćenih revizora.

Preuzmite, popunite, sačuvajte i skenirajte ili štampajte a zatim ga priložite u predviđenom polju za unos dokumenta.Prethodni korak
Sledeći korak

Dokaz o registrovanoj pretežnoj delatnosti za pružanje računovodstvenih usluga

Priložite dokument:

(Dozvoljeni formati: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png, maksimalna veličina: 20MB)


Dokaz o registrovanoj pretežnoj delatnosti za pružanje računovodstvenih usluga predstavlja rešenje, izvod i sl. Agencije za privredne registre. Skenirani dokument priložite u predviđenom polju za unos dokumenta.


Želim da Komora ovlašćenih revizora
pribavi ovaj dokument po službenoj dužnosti

(Dozvoljeni formati: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png, maksimalna veličina: 20MB)Ukoliko želite da Komora ovlašćenih revizora pribavi ovaj dokument po službenoj dužnosti preuzmite, popunite, sačuvajte i skenirajte ili štampajte a zatim ga priložite u predviđenom polju za unos dokumenta.


Prethodni korak
Sledeći korak


Dokaz o neosuđivanosti osnivača ili stvarnog vlasnika pravnog lica

Priložite dokument:

(Dozvoljeni formati: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png, maksimalna veličina: 20MB)Ovaj dokaz podrazumeva da osnivač, odnosno stvarni vlasnik pravnog lica koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, nije osuđen pravnosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno ukoliko je osnivač, odnosno vlasnik pravnog lica fizičko lice da nije pravnosnažno osuđeno za krivična dela iz člana 18. stav 6. tačka 2) Zakona o računovodstvu:


 1. za pravno lice - Izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda;
 2. za fizičko lice - Izvod iz kaznene evidencije MUP-a;

Želim da Komora ovlašćenih revizora
pribavi ovaj dokument po službenoj dužnosti

(Dozvoljeni formati: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png, maksimalna veličina: 20MB)

Ukoliko želite da Komora ovlašćenih revizora pribavi ovaj dokument po službenoj dužnosti preuzmite, popunite, sačuvajte i skenirajte ili štampajte a zatim ga priložite u predviđenom polju za unos dokumenta.


Prethodni korak
Sledeći korak


Dokaz o neosuđivanosti zakonskog zastupnika ili članova organa upravljanja pravnog lica ili preduzetnika

Priložite dokument:

(Dozvoljeni formati: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png, maksimalna veličina: 20MB)Ovaj dokaz podrazumeva da zakonski zastupnik/članovi organa upravljanja pravnog lica, odnosno preduzetnik nisu pravosnažno osuđivani za krivična dela koja ih čine nedostojnim za obavljanje te funkcije, u smislu člana 18. st. 2. i 6. Zakona – Izvod iz kaznene evidencije MUP-a

Želim da Komora ovlašćenih revizora
pribavi ovaj dokument po službenoj dužnosti

(Dozvoljeni formati: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png, maksimalna veličina: 20MB)

Ukoliko želite da Komora ovlašćenih revizora pribavi ovaj dokument po službenoj dužnosti preuzmite, popunite, sačuvajte i skenirajte ili štampajte a zatim ga priložite u predviđenom polju za unos dokumenta.


Prethodni korak
Sledeći korak


Dokaz o zaposlenju lica sa stečenim profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva i revizije

Priložite dokument:

(Dozvoljeni formati: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png, maksimalna veličina: 20MB)Ovaj dokaz podrazumeva da podnosilac ima u radnom odnosu, sa punim radnim vremenom, najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa (International Federaton of Accountants - IFAC):

Prilaže se dokaz podnosioca zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, koja sadrži podatke o imenu i prezimenu tog lica i o datumu zaključenja ugovora o radu na neodređeno vreme (npr. ugovor o radu, izvod iz CROSO i sl);


Prethodni korak
Sledeći korak


Dokaz o stečenom profesionalnom zvanju

Priložite dokument:

(Dozvoljeni formati: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png, maksimalna veličina: 20MB)Ovaj dokaz predstavlja kopiju akta (potvrda, diploma, uverenje, sertifikat, licenca i sl.) kojim se dokazuje da zaposleni ima stečeno profesionalno zvanje u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa (International Federaton of Accountants - IFAC).


Prethodni korak
Sledeći korak


Dokaz o neosuđivanosti lica sa stečenim profesionalnim zvanjem

Priložite dokument:

(Dozvoljeni formati: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png, maksimalna veličina: 20MB)Ovaj dokument odnosi se na dokaz nadležnog organa da lice sa stečenim profesionalnim zvanjem iz člana 18. stav 2. tačka 3), stav 6. tačka 3) i člana 63. Zakona nije pravnosnažno osuđeno na kaznu zatvora za krivično delo u Republici Srbiji ili stranoj državi – Izvod iz kaznene evidencije MUP-a;

Želim da Komora ovlašćenih revizora
pribavi ovaj dokument po službenoj dužnosti

(Dozvoljeni formati: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png, maksimalna veličina: 20MB)

Ukoliko želite da Komora ovlašćenih revizora pribavi ovaj dokument po službenoj dužnosti preuzmite, popunite, sačuvajte i skenirajte ili štampajte a zatim ga priložite u predviđenom polju za unos dokumenta.


Prethodni korak
Sledeći korak


Kopija lične karte ili pasoša, ili izvoda iz registra

Priložite dokument:

(Dozvoljeni formati: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png, maksimalna veličina: 20MB)Ovaj korak podrazumeva dostavljanje kopije lične karte, odnosno pasoša, ako je osnivač fizičko lice, odnosno izvoda iz odgovarajućeg registra, ako je osnivač pravno lice (*za pravno lice osnovano u skladu sa domaćim propisima).


Prethodni korak
Sledeći korak


Izjava saradnika o neosuđivanosti

Priložite dokument:

(Dozvoljeni formati: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png, maksimalna veličina: 20MB)U ovom koraku prilaže se izjava saradnika (ako ih ima) iz člana 18. Zakona, data pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, da nisu osuđivani saglasno članu 18. stava 6. tačka 2) Zakona.

Značenje termina saradnik definisano je u članu 18. stav 8. Zakona.


Prethodni korak
Sledeći korak


Dokaz o uplati naknade

Priložite dokument:

(Dozvoljeni formati: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png, maksimalna veličina: 20MB)Naknada za podnošenje zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga plaća se Komori u iznosu od:

 1. 24.000,00 dinara za pravna lica;
 2. 17.000,00 dinara za preduzetnike.

Naknada za podnošenje zahteva za oduzimanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga plaća se Komori u iznosu od:

 1. 8.000,00 dinara za pravna lica;
 2. 6.000,00 dinara za preduzetnike.

Naknada za podnošenje zahteva za stručno mišljenje u vezi sa primenom ovog pravilnika na zahtev registrovanog pružaoca računovodstvenih usluga u vezi izmene okolnosti i činjenica koje se odnose na pružaoce računovodstvenih usluga, plaća se Komori u iznosu od:

 1. 3.000,00 dinara za pravna lica;
 2. 2.500,00 dinara za preduzetnike.

Broj računa za uplatu naknade, kao i instrukcije za plaćanje naknade dostupne su na internet stranici Komore https://www.kor.rs/obrasci/instrukcije_za_placanje.pdf.
Prethodni korak
Pošalji